Ochrana údajov

Na účely platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a súkromia, Tremco illbruck s.r.o. – organizačná zložka, Priemyselná 6/815, 965 01 Ladomerská Vieska (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“ v rôznych gramatických tvaroch) sa považuje za „prevádzkovateľa údajov“ v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďuje, používa a spravuje v súlade s týmto upozornením o ochrane osobných údajov (ďalej len „upozornenie“).

Spoločnosť je súčasťou nadnárodnej skupiny pridružených spoločností, ktorá má databázy v rôznych krajinách, z ktorých niektoré sú prevádzkované pobočkami a niektoré tretími stranami v mene spoločnosti alebo jej pridružených spoločností. 

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Zaviazali sme sa chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, či už jednotlivcami, s ktorými podnikáme, návštevníkmi a používateľmi našich webových stránok alebo inak.  Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú identifikovaného alebo identifikovateľného žijúceho jednotlivca a ktoré identifikujú osobu, či už priamo podľa mena, poštovej adresy alebo e-mailovej adresy, alebo nepriamo, napríklad prostredníctvom adresy internetového protokolu (IP), telefónneho čísla, vekového rozsahu atď.  Osobné údaje sa získavajú prostredníctvom sledovania používania webových stránok alebo keď nám dobrovoľne poskytnete informácie, napríklad vyplnením formulárov na webových stránkach.

Toto oznámenie vysvetľuje, aké osobné údaje a neosobné údaje zhromažďujeme na týchto stránkach a inak, ako ich môžeme používať a spravovať a práva, ktoré máte vo vzťahu k vašim osobným údajom. Skôr než nám poskytnete osobné údaje alebo prechádzate našu webovú stránku, prečítajte si toto oznámenie v plnom rozsahu a uistite sa, že ste spokojní s našimi postupmi ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto webové stránky tretích strán nepodliehajú tomuto oznámeniu a odporúčame, aby ste si overili zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti každej navštívenej webovej stránky. Zodpovedáme za ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov, ktoré zhromažďujeme a neovplyvňujú akcie tretích strán vo vzťahu k vašim osobným údajom. 

Podrobné vysvetlenie definovaných výrazov v tomto oznámení nájdete v nižšie uvedenom glosári.

Čie osobné údaje zhromažďujeme?

Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje od rôznych jednotlivcov v rámci svojich obchodných aktivít vrátane údajov:

 • zamestnancov,
 • zástupcov našich dodávateľov, zákazníkov a ďalších obchodných kontaktov,
 • dodávateľov,
 • používateľov našich webových stránok,
 • spotrebiteľov,
 • jednotlivcov, ktorí nás kontaktujú akýmkoľvek spôsobom a
 • uchádzačov o zamestnanie.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Získame osobné údaje, ktoré nám vedome a dobrovoľne poskytnete, a to v online aj offline kontexte. Napríklad zhromažďujeme osobné údaje, keď:

 • navštívite naše webové stránky a/alebo vyplníte niektorý z našich webových formulárov (napríklad pomocou našej služby „Opýtajte sa experta“),
 • obrátite sa na naše centrá zákazníckych služieb alebo požiadajte o informácie iným spôsobom,
 • navštívite naše priestory,
 • predložíte nám objednávku,
 • dáte nám svoje kontaktné údaje prostredníctvom vizitky alebo iným spôsobom,
 • vyplníte prieskum,
 • komunikujete s nami prostredníctvom webových stránok sociálnych sietí, aplikácií tretích strán alebo podobných technológií,
 • navštívite jednu z našich obchodných pultov na výstave.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré sme dostali od tretích strán, napríklad súvisiace s používaním iných webových stránok, ktoré prevádzkujeme, a zo spriaznených tretích strán, ako sú subdodávatelia.

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme

Spoločnosť môže od vás zhromaždiť množstvo osobných údajov, ako je vaše meno, pohlavie, pracovné zaradenie, fotografická identifikácia, e-mailová adresa, telefónne číslo, domáca alebo služobná adresa a iné kontaktné údaje, podrobnosti o vašich záujmoch, komunikáciu s vami (vrátane záznamov telefonátov alebo stretnutí) a finančných a platobných informácií.

Pri používaní našich stránok zhromažďujeme určité štandardné informácie, ktoré váš prehliadač zasiela na naše stránky. Zahŕňa technické informácie, ako napríklad vašu IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, jazyk, nastavenie časového pásma, časy prístupu a všetky súvisiace adresy webových stránok.

Účely, na ktoré spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • s cieľom poskytovať informácie o vašich žiadostiach o produkty a služby a ich splnenie,
 • s cieľom odpovedať na vaše otázky,
 • s cieľom vykonávať výskum a reklamu,
 • s cieľom kontaktovať vás s vylepšenými produktmi alebo produktmi,
 • s cieľom poskytovať vám e-bulletiny,
 • aby vám poslali e-maily,
 • s cieľom umožniť vám zúčastniť sa online podpory alebo služieb „Opýtajte sa experta“,
 • s cieľom informovať vás o akýchkoľvek zmenách vo vašich službách a poskytovať vám informácie týkajúce sa podobných tovarov a služieb, ktoré môžu byť zaujímavé,
 • s cieľom spravovať a riadiť záruky,
 • s cieľom komunikovať s vami a kontaktnými osobami tretích strán,
 • s cieľom umožniť vašu účasť na propagačných akciách, lotériách alebo súťažiach,
 • s cieľom spravovať naše webové stránky a pomáhať zlepšovať naše produkty a služby,
 • aby ste mohli nahlásiť problémy s našimi webovými stránkami,
 • vykonávanie analýz vo vzťahu k používaniu našich webových stránok,
 • s cieľom dodržiavať príslušné zákony a predpisy a
 • na iné obchodné účely vrátane vyjednávania, uzatvárania a plnenia zmlúv, vedenia účtov a záznamov, prispôsobenie licencovaného obsahu (ako je definované v podmienkach používania stránky), podporu činností spoločenskej zodpovednosti podnikov, právne, regulačné a interné vyšetrovania, všeobecné podnikateľské účely a správu dlhu.

Upozorňujeme, že s nami nemôžete komunikovať prostredníctvom odkazov „Kontaktné údaje“ alebo podpory na webových stránkach alebo prostredníctvom e-mailu bez poskytnutia niektorých osobných údajov.  Ak sa s nami alebo našimi poskytovateľmi služieb spojíte, zostane záznam o tejto relácii alebo korešpondencii zachovaný.

Nábor

Pri žiadosti o zamestnanie prostredníctvom našej webovej stránky alebo inak budeme zhromažďovať ďalšie konkrétnejšie osobné údaje o vás, ako napríklad vašu kvalifikáciu, históriu kariéry, referencie tretích strán a poznámky k rozhovorom. Môžeme vás tiež požiadať o ďalšie informácie, napríklad o vašich záujmoch a o typoch pracovných miest, ktoré vás zaujímajú. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s voľným pracovným miestom, budú spracované v súlade s týmto oznámením.

Právny základ pre spoločnosť, ktorá spracúva vaše osobné údaje

Spoločnosť je povinná stanoviť právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov. V súlade s účelmi, na ktoré zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, ako je uvedené vyššie, právny základ spoločnosti, ktorá spracúva vaše osobné údaje, bude zvyčajne jeden z nasledujúcich:

 • váš súhlas,
 • plnenie zmluvy, ktorú sme uzavreli s vami alebo s inými osobami,
 • na legitímne obchodné záujmy tretích strán (napríklad pri udržiavaní a propagovaní nášho podnikania tým, že poskytneme zákazníkom možnosti spätnej väzby), alebo
 • na dodržiavanie našich zákonných povinností.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Sme súčasťou nadnárodnej skupiny pridružených spoločností, ktorá má databázy v rôznych krajinách, z ktorých niektoré sú prevádzkované pobočkami a niektoré tretími stranami v mene spoločnosti alebo našich pridružených spoločností.  Môžeme preniesť vaše údaje do jednej alebo viacerých takýchto databáz mimo vašej krajiny trvalého bydliska, prípadne do krajín, ktoré nemusia vyžadovať primeranú úroveň ochrany našich osobných údajov v porovnaní s tými, ktoré sú poskytované vo vašej krajine.  Spoločnosť a jej pridružené spoločnosti však zaviedli kontroly požadované platnými právnymi predpismi na ochranu vlastníctva a prenosu osobných údajov.  Nižšie sú uvedené príklady toho, ako a prečo môžu byť vaše osobné údaje poskytované.

Spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje osobám v rámci našej materskej spoločnosti, dcérskych spoločností a pridružených spoločností, ktoré „potrebujú vedieť“ tieto údaje z obchodných alebo právnych dôvodov, napríklad na účely vykonania administratívnej funkcie, ako je spracovanie faktúry, alebo aby nasmerovali požiadavku, ktorú ste predložili príslušnému oddeleniu alebo pridruženej spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám vrátane orgánov, poradcov spoločnosti, dodávateľov IT služieb a tretích strán, ktoré spoločnosť alebo jej pridružené spoločnosti využívajú na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali; s cieľom chrániť akékoľvek práva duševného vlastníctva na akýchkoľvek materiáloch zobrazených alebo inak dostupných na webových stránkach spoločnosti; na účely hľadania právneho alebo iného odborného poradenstva; s cieľom reagovať na právne požiadavky alebo dodržiavať zákonnú povinnosť; alebo presadzovať Podmienky používania webových stránok spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám v prípade, že predávame, kupujeme alebo spájame akúkoľvek spoločnosť alebo majetok vrátane potenciálneho predávajúceho alebo kupujúceho takejto firmy alebo majetku.

S vaším súhlasom môžeme zverejniť vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré ponúkajú produkty, ktoré vás môžu zaujímať. Tieto spoločnosti vás potom môžu kontaktovať priamo s ponukami produktov alebo vzoriek, personalizovanými ponukami a informáciami alebo môžete požiadať o spätnú väzbu ohľadom produktov a programov, ktoré vás môžu zaujímať.

Keďže spoločnosť pôsobí celosvetovo a ako sme už vysvetlili, môžeme poskytovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom akejkoľvek pobočky kdekoľvek na svete. Tieto subjekty sú povinné zachovávať dôvernosť vašich údajov a sú obmedzené v tom, ako ich používať na iné účely ako na účely uvedené v tomto oznámení.

Možno sa rozhodneme umožniť používateľom poskytovať komentáre, príspevky, posudky alebo iné informácie. Ak sa rozhodnete nám tieto informácie odoslať, informácie, ktoré odošlete, môžu byť všeobecne dostupné verejnosti. Informácie, ktoré poskytnete v týchto častiach, môžu prečítať, zhromažďovať a používať iní používatelia, ktorí k nim pristupujú.

Naši zamestnanci môžu používať osobné zariadenia na prístup k našim systémom, ktoré obsahujú vaše osobné údaje, a preto vaše osobné údaje môžu byť prenesené prostredníctvom poskytovateľov služieb, ktorí uzavrú s našimi zamestnancami zmluvu napríklad o mobilných dátach.

Možno budeme musieť požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov s cieľom dodržiavať súdny príkaz, zákon alebo právny proces vrátane odpovedania na vládne alebo regulačné žiadosti.  Zverejnenie môže byť tiež nevyhnutné, ak máme dôvod domnievať sa, že zverejnenie je potrebné na identifikáciu, kontaktovanie alebo podanie žaloby na vymáhanie akýchkoľvek práv spoločnosti, a to aj proti vám alebo tretej strane, za neplatenie, porušenie akejkoľvek dohody s nami.  Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť s cieľom chrániť bezpečnosť spoločnosti, našich zákazníkov alebo iných osôb, alebo zabrániť zraneniu alebo interferencii s našimi právami alebo majetkom alebo právami alebo majetkom iných spracovateľov alebo iných osôb, ktoré by mohli byť takouto činnosťou poškodené.

Dôležité informácie o prevode osobných údajov

Upozorňujeme, že každá osoba, ktorej spoločnosť môže poskytnúť vaše osobné údaje podľa tohto oznámenia, sa môže nachádzať v inej krajine, ako je vaša vlastná krajina, a táto krajina môže poskytnúť nižšiu úroveň požiadaviek na ochranu údajov ako vaša vlastná krajina. Tým, že súhlasíte s týmto upozornením, súhlasíte s prenosom svojich osobných údajov do inej krajiny, ako je vaša vlastná krajina.

Ako sme uviedli vyššie, vždy, keď prenášame osobné údaje cez hranice, prijmeme zákonne požadované opatrenia na zabezpečenie toho, že budú k dispozícii primerané záruky na ochranu vašich údajov o personále a na zabezpečenie ich bezpečného zaobchádzania a v súlade s týmto oznámením. Ak sa nachádzate v EHP alebo v Spojenom kráľovstve, môžete požiadať o kópiu ochranných opatrení, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov a práv na ochranu osobných údajov za týchto okolností, pomocou nižšie uvedenej e-mailovej adresy.

Bezpečnosť

Spoločnosť podniká primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratu a neoprávneným prístupom, zničením, zneužitím, zmenou alebo zverejnením.

Uchovávanie záznamov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým ich budeme potrebovať na vyššie uvedené účely, a preto sa toto obdobie bude líšiť v závislosti od vašich interakcií s nami. Napríklad, keď ste u nás nakúpili, budeme uchovávať záznam o vašom nákupe počas obdobia potrebného na fakturáciu, daňové a záručné účely. Môžeme mať tiež záznam o korešpondencii s vami (napríklad ak ste podali sťažnosť na výrobok) tak dlho, ako je potrebné na to, aby nás chránili pred súdnou žalobou. V prípade, že už nemáme potrebné uchovávať informácie, odstránime ich. Upozorňujeme, že ak ste sa odhlásili z našej marketingovej komunikácie, budeme mať záznam o vašej e-mailovej adrese, aby sme vám v budúcnosti neposielali marketingové e-maily.

Vaše práva

Platné zákony o ochrane osobných údajov poskytujú práva jednotlivcom v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o nich organizácie držia.  Ak chcete:

 • požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo
 • požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,

poslať svoju písomnú žiadosť prostredníctvom adresy dataprotection(at)tremco-illbruck.com

Ak sa rozhodnete, že nechcete dostávať komerčné oznámenia od nás, či už e-mailom, telefonicky alebo poštou, môžete sa odhlásiť od prijímania takejto komunikácie kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ uvedený v dolnej časti každého komerčného e-mailu a aktualizovať svoje preferencie, alebo nás kontaktujte na adrese dataprotection(at)tremco-illbruck.com

Prístup k údajom a ich oprava

Je dôležité udržiavať vaše údaje presné a aktuálne.  Nepresné alebo neúplné informácie by mohli mať vplyv na našu schopnosť poskytovať vám relevantné služby.  Oznámte nám akékoľvek zmeny potrebné vo vašich osobných údajoch prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ https://www.illbruck.com/sk_SK/kontakt/kontaktny-formular/

Deti

Táto stránka nie je určená pre deti a vedome nespracovávame informácie o deťoch do 13 rokov bez súhlasu ich rodičov alebo zákonných zástupcov.  V prípade zhromažďovania takýchto informácií by to bolo čisto náhodné a neúmyselné.

Zmeny v tomto oznámení

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo zmeniť toto oznámenie tým, že zverejníme revidované oznámenie na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou preskúmať oznámenie vždy, keď nám podáte informácie alebo objednávku.

Informácie o neosobných údajocha súbory cookie

 

Informácie o neosobných údajoch

Informácie o neosobných údajoch sú informácie, ktoré sa týkajú vás, ale neidentifikujú vás ako jednotlivca, či už priamo alebo nepriamo, ako je napríklad typ vášho prehliadača, adresa URL predchádzajúcej webovej stránky, ktorú ste navštívili, vaše internetové pripojenie, ktoré používate na prístup na stránku atď.  Spoločnosť priamo alebo prostredníctvom tretích strán môže od vás automaticky zhromažďovať určité typy informácií o údajoch, ktoré nie sú osobné údaje, keď používate tieto webové stránky. Môžeme tiež zhromažďovať neosobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli, napríklad informácie uvedené v odpovedi na dotazník alebo prieskum.

Neosobné údaje môžeme poskytnúť iným tretím stranám, ktoré nie sú opísané vyššie. Ak to urobíme, môžeme zhromaždiť alebo oddeliť informácie, aby tretia strana pravdepodobne nespájala údaje s vami, vaším počítačom alebo vaším zariadením. Agregácia znamená, že kombinujeme neosobné údaje viacerých ľudí, takže údaje sa netýkajú žiadnej osoby. Anonymizácia znamená, že sa pokúšame odstrániť alebo zmeniť niektoré informácie, ktoré sa môžu použiť na prepojenie údajov s konkrétnou osobou.

S výnimkou prípadov, keď spoločnosť môže zhromažďovať údaje od vás, ako je opísané v tomto oznámení, všetky materiály, informácie alebo iné informácie, ktoré odošlete, odovzdáte alebo zverejníte na webových stránkach alebo e-mailom spoločnosti (ďalej len „komunikácia“), sa budú považovať za nedôverné a nechránené.  Spoločnosť nebude mať žiadnu povinnosť zachovávať mlčanlivosť alebo zdržať sa zverejňovania oznámení.  Spoločnosť nebude niesť kopírovať, prezradiť, distribuovať, začleňovať a inak používať komunikácie a všetky údaje, obrázky, zvuky, testy, nápady na produkty, návrhy alebo vylepšenia, ako aj čokoľvek vložené do nich a nebude niesť zodpovednosť za ne na všetky komerčné alebo nekomerčné účely.

Súbory cookie

Vo všeobecnosti môžete navštíviť stránku bez toho, aby ste spoločnosť informovali o tom, kto ste poskytli alebo poskytnete osobné informácie o sebe.   Spoločnosť a spoločnosti, ktoré poskytujú služby spoločnosti alebo v jej mene, však môžu využívať rôzne technológie, ako sú súbory cookie a webové majáky (1 x 1 pixelov) na zhromažďovanie neosobných informácií zistených v dôsledku vašej návštevy. Vyjadrujeme výslovný súhlas s používaním súborov cookie na našich stránkach.  Súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie všeobecných údajov a objemových štatistických údajov.  Môžete kontrolovať používanie súborov cookie vo vašom prehliadači (ďalšie informácie nájdete na stránke www.aboutcookies.org ). Ak však zakážete súbory cookie, niektoré alebo všetky vaše schopnosti používať naše stránky môžu byť obmedzené.  Okrem používania súborov cookie používame službu Google Analytics na analýzu trendov, správu webových stránok, sledovanie pohybov v okolí a zhromažďovanie demografických údajov o našej databáze používateľov ako celku.  Ak chcete zrušiť sledovanie zo služby Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .Môžu tiež používať a zverejňovať neosobné informácie získané z našich reklamných kampaní na účely podávania správ, plánovania a optimalizácie doručovania obsahu a samozrejme to môžu urobiť, ak to vyžadujú právne predpisy. Spoločnosť môže využívať akékoľvek informácie získané prostredníctvom tejto stránky na akýkoľvek právny účel, okrem iného aj vrátane účelov vývoja, používania a sprístupňovania tretím stranám (bezplatne alebo za poplatok) súhrnných informácií o trendoch, produktoch, bezpečnostných/súkromných modeloch a na výskumné, interné uchovávanie záznamov a podávanie správ, meranie a vykazovanie vzdelávania, výkonnosti a ďalších štatistických informácií týkajúcich sa akéhokoľvek aspektu lokality, s tou výnimkou, že spoločnosť nebude vykazovať agregované údaje spôsobom, ktorý by primerane umožňoval identifikáciu takýchto informácií s ktorýmkoľvek používateľom.

Na našich webových stránkach sa môžu nachádzať aj sociálne médiá alebo funkcie generovania, ako sú tlačidlá a miniaplikácie služieb Facebook alebo Twitter, ako napríklad zdieľanie tohto tlačidla.  Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, ktorú stránku navštívite na našej webovej lokalite, a uložiť súbor cookie na to, aby táto funkcia fungovala správne.  Sociálne médiá a hlavné funkcie a miniaplikácie môžu byť hosťované treťou stranou.  Vaše interakcie s týmito funkciami a miniaplikáciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

Funkcie sociálnych médií

Na našich webových stránkach sa môžu nachádzať aj sociálne médiá alebo funkcie generovania, ako sú tlačidlá a miniaplikácie služieb Facebook alebo Twitter, ako napríklad zdieľanie tohto tlačidla.  Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, ktorú stránku navštívite na našej webovej lokalite, a uložiť súbor cookie na to, aby táto funkcia fungovala správne.  Sociálne médiá a hlavné funkcie a miniaplikácie môžu byť hosťované treťou stranou.  Vaše interakcie s týmito funkciami a miniaplikáciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

Otázky a sťažnosti

Ak máte obavu alebo sťažnosť týkajúcu sa toho, ako spoločnosť použila vaše osobné údaje, ako prvý krok by ste to mali písomne predložiť spoločnosti na adresu dataprotection(at)tremco-illbruck.com Ak nie ste spokojní s riešením vašich obáv alebo sťažností spoločnosťou, môžete ich adresovať na príslušný vnútroštátny úrad na ochranu údajov. ​​

Posledná aktualizácia 29.06.2018