Impressum

Alla rättigheter till tremco illbrucks webshop förbehålles. Det är förbjudet att utan tillåtelse kopiera eller använda innehåll och bildmaterial från tremco illbrucks webplats.

Innehållet i tremco illbrucks webshop är endast avsett för personligt bruk. Det är förbjudet att kopiera, återskapa eller ändra tremco illbrucks webplats. Tremco illbruck är inte ansvarigt för tillgången till webplatsen eller till kvaliteten på tillgången eller den aktuella presentationen. Tremco illbruck tar inget ansvar för innehåll på sidor som ligger utanför tremco illbrucks internetdomän och som länkas från tremco illbrucks webplats. De produkter som visas, de tjänster som erbjuds samt tekniska specifikationer för dessa motsvarar deras aktuella tillstånd i Tyskland, med reservation för eventuella ändringar och fel.

Ansvar för innehållet

Våra sidors innehåll har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta någon form av ansvar för innehållets korrekthet, fullständighet eller aktualitet. Som en tjänsteleverantör är vi enligt paragraf 7, punkt 1 i tysk telemedielag (TMG) ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning. Enligt paragraf 8 till 10 i TMG är vi som tjänsteleverantör ej förpliktigade att övervaka information som överförs eller lagras utomlands eller att undersöka omständigheter som tyder på brottslig verksamhet. Våra förpliktelser att avlägsna eller neka åtkomsten till information enligt allmän lagstiftning förblir opåverkad härav. Dock gäller ansvaret först från det datum en specifik överträdelse kommit till vår kännedom. Vid meddelande om sådan överträdelse kommer vi omedelbart att avlägsna innehållet.

Ansvar för länkar

Vårt utbud omfattar länkar till externa websidor vars innehåll vi saknar kontroll över. Vi kan därmed heller inte ta något ansvar för dessa webplatsers innehåll. Leverantör eller ansvarig för respektive webplats bär alltid ansvaret för deras innehåll. De sidor som länkas till kontrolleras vid tidpunkten för länkarnas upprättande för möjliga lagöverträdelser. Inget olagligt innehåll upptäcktes vid denna tidpunkt. En kontinuerlig kontroll av de länkade sidorna är orimlig utan konkreta bevis på överträdelse. Vid meddelande om sådan överträdelse kommer vi omedelbart att avlägsna de aktuella länkarna.

Upphovsrätt

nnehåll och material på dessa sidor har skapats av webplatsens ansvarige och lyder under tysk upphovsrättslag. Kopiering, bearbetning, distribution samt alla former av nyttjande som ligger utanför gränserna för upphovsrätt får inte göras utan skriftligt tillstånd från respektive författare eller upphovsman. Nerladdning eller kopiering av dessa sidor är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk i den mån innehållet inte är skapat av webplatsens ansvarige gäller tredje parts upphovsrätt. Detta gäller särskilt innehåll som skapats av tredje part. Om du upptäcker brott mot upphovsrätten ber vi dig att meddela oss. Vid meddelande om sådan överträdelse kommer det aktuella innehållet omedelbart att avlägsnas.

Innehållsansvarig:

Tremco CPG Germany GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
T. +49 2203 57550 0
F. +49 2203 57550 90
www.cpg-europe.com

Commercial Register:
Amtsgericht Köln HRB 74090
Location: Cologne

Local court of Amberg: HRB 3932; VAT Reg No: DE123737873

Managing Directors: Melissa Schoger, Walter Geyer

Koncept & realisering

UEBERBIT GmbH

Rheinvorlandstr. 7
68159 Mannheim
www.ueberbit.de