Impressum

Impressum


Impressum

CPG Europe (”företaget”) underhåller den här webbplatsen och också tillhörande websidor, innehåll och annat material (tillsammans kallat ”sidan”) för att ge dig information om företaget, dess affärsverksamhet och tillhandahållande av produkter. Din tillgång till och användning av webbplatsen lyder under dessa användarvillkor, vårt dataskydd och alla tillämpliga lagar som publiceras i dataskyddet. Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor och vårt dataskydd utan begränsningar eller förbehåll. Vi rekommenderar att du regelbundet går igenom den senaste versionen av användarvillkoren och dataskyddet eftersom ändringar kan göras från tid till annan, och detta kan ändra villkoren för din användning av webbplatsen. Alla ändringar träder i kraft omedelbart vid publiceringen och gäller all efterföljande tillgång till och användning av webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter gjorda ändringar förutsätts dessa ändringar vara accepterade. Alla nya funktioner som utökar eller förbättrar webbplatsen omfattas också av dessa användarvillkor och dataskyddet.

1. Allmänt

Du får navigera på webbplatsen, ha tillgång till företagets regelbundna e-nyhetsbrev och tekniska bibliotek, se produktkatalogerna, ställa frågor samt delta i tävlingar, kampanjer, undersökningar eller andra tjänster samt se all annan information på webbplatsen. Detta och allt annat material som tillhandahålls av företaget på webbplatsen kallas i fortsättningen ”licensierat innehåll”. Du kan titta på och skriva ut delar av det licensierade innehållet för ditt eget interna bruk. Vidareförsäljning, vidaredistribution eller användning av det licensierade innehållet på annat sätt än vad som anges i dessa användarvillkor och dataskydd är inte tillåten. All annan användning av det licensierade innehållet utan föregående skriftligt medgivande från företaget är uttryckligen förbjuden.

2. Produktinformation

Företaget gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt information. De branscher och jurisdiktioner där företaget är verksamt och de lagar och bestämmelser som gäller för dessa branscher och jurisdiktioner, är dock i ständig förändring. Därför kan det hända att information som finns på sidan inte är aktuell eller korrekt. Eftersom många faktorer går igenom en beslutsprocess vid anskaffning av en viss produkt och eftersom speciella omständigheter och behov kan skilja sig åt för alla, är tillhandahållandet av det licensierade innehållet endast avsett för informationsändamål. Företaget kan inte säkerställa eller garantera att det produktval du gör är korrekt eller anpassat till dina särskilda behov eller krav, eller att de rekommendationer, bestämmelser eller annan information som tillhandahålls är fullständiga, korrekta eller aktuella för dina specifika behov (se vårt förbehåll angående garantier i punkt 10 nedan). Företaget kan avvisa eller annullera produktbeställningar som gjorts på grundval av felaktiga priser eller felaktiga annonseringsvillkor. All försäljning som görs via webbplatsen omfattas av företagets allmänna försäljnings- och faktureringsvillkor.

3. Användarbeteende

Obscent eller kränkande språk, trakasserier, hot eller missbruk av något slag eller i någon form på denna webbplats, inklusive via e-post, post eller på annat sätt, är uttryckligen förbjudet. Att agera under någon annan persons identitet eller att ge en felaktig bild av din relation med företaget eller någon annan är förbjudet. Du får inte ladda upp, lägga ut eller på annat sätt publicera material på webbplatsen som är nedsättande, vulgärt, obscent, hotfullt, grovt, kränkande, rasistiskt eller etniskt otillbörligt för en persons integritet eller allmänna rättigheter. Du får inte heller ta initiativ till eller uppmuntra till en lagöverträdelse, bryta mot lagar eller någon annan persons rättigheter eller något som på annat sätt leder till ansvarsskyldighet. Du samtycker till att inte förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierande information för att dölja ursprunget hos det som skickats in, publicera någon upphovsrättsskyddad eller konfidentiell information eller andra patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller andras äganderätter (”rättigheterna”) för att orsaka skada. Du får inte ladda upp kommersiellt material på webbplatsen, använda webbplatsen för marknadsföring, annonsering eller för att marknadsföra andra. Alla försök att inkräkta på eller störa webbplatsen, dess servrar, nätverk, programvara, utrustning eller en länkad databas, oavsett om det sker genom skadlig kod, filer eller på annat sätt, eller försök med demontering, omvänd konstruktion eller dekompilering av programvara, att kringgå säkerhetsfunktioner t.ex. lösenord, eller att vidta åtgärder som påverkar sekretessen eller säkerheten för webbplatsen, användare eller besökare, är uttryckligen förbjudna. Du är ansvarig för din kommunikation och dina aktiviteter på webbplatsen. Företaget ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon kommunikation, användning av webbplatsen av dig eller andra eller något licensierat innehåll, inklusive men inte begränsat till fel eller utelämnanden i det licensierade innehållet, eller för alla typer av skador som uppstår på grund av användning av något resultat av licensierat innehåll på sidan.

4. Undantag

Du godkänner för tjänstemän, chefer, leverantörer, tjänsteleverantörer, delägare och andra samarbetspartner, agenter och anställda på företaget alla anspråk, skadestånd, avgifter och kostnader av alla slag, inklusive rimliga arvoden till advokater och andra specialister för att gottgöra dem och göra dem skadeslösa för allt ansvar som uppstår på grund av eller i samband med (i) allt som förmedlas av dig via webbplatsen, (ii) din användning av webbplatsen, (iii) din anslutning till sidan, (iv) att du har brutit mot dessa användarvillkor eller (v) att du har brutit mot andra rättigheter. I händelse av att du lämnar falsk, felaktig, bedräglig eller förlegad skatteinformation eller annan information, godkänner du att ersätta företaget för alla ansvarsskyldigheter, skador, förluster eller utgifter (inklusive rimliga arvoden till advokater och andra specialister). Du godkänner att täcka alla eventuellt uppkomna förluster eller skador, inklusive, men inte begränsat till, uteblivna vinster, skatter, böter eller påföljder, ränta, avgifter, kostnader och utgifter av alla slag som uppstår ur eller i samband med tredje part på grundval av information som har lämnats av dig eller genom din användning av webbplatsen för påstådda eller hävdade/väckta anspråk, åtgärder eller förfaranden mot företaget som avslöjats.

5. Anpassningar av sidan

Företaget förbehåller sig rätten att ändra det licensierade innehållet, de tjänster som erbjuds eller avslutas via webbplatsen från tid till annan eller att utöka webbplatsens omfattning. Dessutom förbehåller sig företaget rätten att när som helst och från tid till annan justera dessa användarvillkor, dataskydd och webbplatsen och/eller att avbryta eller avsluta webbplatsen (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du ansvarar för att regelbundet gå igenom dessa villkor och dataskydd. Du godkänner att företaget inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller tredje part för någon sådan handling.

6. Avslut

Företaget kan efter eget gottfinnande avbryta eller avsluta din åtkomst för något ändamål, men detta gäller särskilt om företaget anser att du har brutit mot eller handlat i strid mot ordalydelsen eller innebörden i dessa användarvillkor. Dessutom kan företaget när som helst och efter eget gottfinnande upphöra med att tillhandahålla webbplatsen eller någon del därav, med eller utan förvarning, eller avlägsna eller avvisa användarbidrag, med eller utan motivering och efter eget gottfinnande. Du samtycker till att avbrott eller avslut kan ske utan föregående meddelande. Du bekräftar och samtycker till att företaget omedelbart kan avbryta fortsatt åtkomst till webbplatsen. Företaget ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för avbrott eller avslut av din åtkomst till eller användning av webbplatsen. Utan begränsning av ovanstående har företaget rätt att samarbeta med brottsbekämpande myndighet eller domstolsbeslut som begär att vi ska röja identiteten eller annan information om en person som publicerar material på eller genom vår webbplats. Du avstår från alla anspråk mot företaget och dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer för åtgärder som följer under eller som resultat av dess genomförda utredningar, och för åtgärder som vidtagits som en följd av utredningar genom antingen företaget eller brottsbekämpande myndigheter och hålla dessa skadeslösa mot detta.

7. Länkar

Den här sidan kan innehålla länkar till andra webbplatser eller källor. Om du använder länkar till dessa sidor, lämnar du den här sidan. Företaget har ingen kontroll över dessa sidor, deras innehåll och källor eller affärsmetoder eller policyer för de som driver sidorna. Företagets dataskydd gäller inte för de rutiner som gäller hos företag eller personer som driver de länkade webbplatserna. Därför uppmanar vi dig att vara försiktig och att gå igenom dataskydd för respektive webbplats du besöker för att få reda på mer om deras metoder för informationsinsamling. Företaget frånsäger sig uttryckligen allt ansvar eller ansvarsskyldighet för tillgängligheten eller riktigheten hos sådana externa webbplatser eller källor och deras innehåll. Företaget stödjer inte några annonser, produkter eller annat material på eller via dessa webbplatser eller resurser, eller är ansvariga eller ansvarsskyldiga för dem. Införandet av länkar på webbplatsen innebär inget godkännande av den länkade webbplatsen. Användningen av länkar sker på egen risk. Dessutom bekräftar och godkänner du att företaget inte lämnar några garantier – direkta eller indirekta, för rimliga eller påstådda skador som uppstår på grund av eller i samband med att man använder eller förlitar sig på de produkter, tjänster eller material som finns på eller genom sådana länkar, sidor eller källor – för att de är tillgängliga, ansvariga eller ansvarsskyldiga.

8. Företagets äganderätt

Allt du ser eller läser på webbplatsen, inklusive sammanställningen, insamlingen, arrangemanget och strukturen för det licensierade innehållet, skyddas av nationella och internationella upphovsrättslagar och får inte användas för något annat ändamål än vad som anges i dessa användarvillkor utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget. Webbplatsen och all nödvändig programvara som används i samband med webbplatsen (”programvaran”), sammanställningen, insamlingen, arrangemanget och strukturen för det licensierade innehållet, alla bilder, fotografier, grafik, illustrationer, texter och annan information och material som finns på sidan oavsett källa, varumärken eller annan immateriell egendom samt hela eller delar av den information och de uppgifter som samlats in genom webbplatsen (som alla ingår i eller utgör ”licensierat innehåll”) tillhör företaget, dess leverantörer eller partner, och innehåller egendom och konfidentiell information som skyddas av alla tillämpliga äganderätter och andra rättigheter. Alla varumärken, logotyper, firmanamn, firmautstyrslar, produkt- och tjänstemärken, ensamma eller i kombination med varandra (tillsammans ”varumärkena”), oavsett om de är registrerade eller inte, tillhör företaget, dess dotterbolag eller andra tredjepartsägare som av företaget har fått rättigheterna och licenserna att använda sina varumärken (”tredjepartsvarumärken”). Du får inte använda eller visa varumärken eller tredjepartsvarumärken i någon form utan föregående skriftligt medgivande från företaget eller dess respektive ägare. Det inkluderar användning i eller som metataggar eller andra dolda texter. Andra produkt- eller tjänstenamn, logotyper, grafik, rubriker, knappikoner och skript är varumärken eller representationer av företaget och får inte användas i någon form i samband med andra produkter eller tjänster som inte tillhandahålls av företaget, men i synnerhet inte i någon form som sannolikt kan skapa förvirring på marknaden eller som på något sätt nedvärderar eller misskrediterar företaget.

9. Meddelanden och rutin för rapportering av upphovsrättsintrång

Anmälan om påstått upphovsrättsintrång ska skickas till företaget. Företaget respekterar andras immateriella egendom och begär av sina användare och besökare att göra detsamma. Företaget kommer att behandla och utreda påstådda överträdelser och vidta lämpliga åtgärder enligt gällande immaterialrättslagar. Vid mottagande av en anmälan i enlighet med tillämplig lag, kommer företaget att avlägsna allt material som har befunnits göra intrång eller är del av en handling som gör intrång samt eventuella hänvisningar eller länkar till material eller handlingar som befunnits göra intrång, eller att blockera åtkomst till materialet. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, ber vi att du lämnar följande information:

a. En fysisk eller elektronisk underskrift av en person bemyndigad att agera på uppdrag av ägaren till en ensam upphovsrätt där intrång påstås ha skett.

b. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete där intrång påstås ha skett.

c. En beskrivning av var det material som gör intrång på din information finns på sidan.

 d. Din adress, telefonnummer och e-postadress och eventuell annan information som behövs för att företaget ska kunna kontakta dig.

e. Ett uttalande av dig att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller av lagen.

 f. En bekräftelse från dig att ovanstående information är korrekt såvitt du känner till, och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på uppdrag av ägaren till en viss rättighet där intrång påstås ha skett.

 Anmälan om påstått upphovsrättsintrång ska skickas till:

Med post:
CPG Europe
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln Tyskland

Med fax:
+49 2203 57550 60

Med e-post: info@cpg-europe.com (inkludera "meddelande om intrång" i ämnesraden).

 VIKTIGT! OVANSTÅENDE INFORMATION INNEHÅLLER INFORMATION FRÅN FÖRETAGET OM MÖJLIGHETEN ATT DET GÖRS INTRÅNG I DIN UPPHOVSRÄTT. ALLA ANDRA FÖRFRÅGNINGAR, T.EX. PRODUKTSPECIFIKA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR ELLER FRÅGOR OM DATASKYDD KOMMER INTE ATT BESVARAS PÅ DETTA SÄTT.

10. Friskrivning och ansvarsbegränsning

Företaget lämnar inga utfästelser eller garantier om webbplatsens eller det licensierade innehållets riktighet eller fullständighet. Företaget riktar sig inte till barn under 13 år, och webbplatsen är inte avsedd att användas av dem. Företaget kommer inte att kontakta några barn under 13 år i marknadsföringssyfte utan tillåtelse från en förälder, och kommer inte att be om personuppgifter mer än vad som rimligtvis behövs för att delta i en sådan åtgärd. Det sker dock ingen filtrering från företagets sida av annonser eller annat material som barn kan se via sidorna eller länkade sidor, där delar kan vara olämpliga för barn. Du förstår och godkänner uttryckligen följande:

(a) Du använder webbplatsen på egen risk. Sidan tillhandahålls utan någon som helst garanti eller tillgänglighet. Företaget frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsningar, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål samt garantier som härrör från nuvarande handel eller prestanda, skadeståndsfrihet, icke-intrång och icke-inblandning i samband med användningen av webbplatsen eller delar av den.

(b) Företaget lämnar ingen garanti att (i) webbplatsen kommer att uppfylla dina krav; (ii) åtkomst till webbplatsen är oavbruten, i tid, säker, korrekt eller felfri; (iii) produkterna är tillgängliga, korrekt visade; (iv) de erhållna resultaten från användningen av webbplatsen är korrekta eller tillförlitliga; (v) att kvaliteten hos produkter, sidor, information eller annat material som köps eller erhålls genom webbplatsen uppfyller dina kvalitetsförväntningar eller (vi) produkterna levereras i korrekt kvantitet.

(c) Nedladdning eller annat sätt att ta emot material sker genom din användning av webbplatsen, efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensamt ansvarig för eventuella skador.

(e) Inga råd eller någon information som du får från företaget och som erhållits från webbplatsen, muntligt eller skriftligt, ska ge någon garanti som inte uttryckligen anges i dessa användarvillkor eller på annat sätt i samband med ditt förvärv av produkter eller tjänster som tillhandahålls av företaget.

Du förstår och godkänner uttryckligen att företaget inte är ansvarigt för några skador, oavsett om de är direkta, indirekta, speciella, oförutsedda, följdskador eller typiska, inklusive, utan begränsning, skador för utebliven vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om företaget har varit medvetet om risken för sådana skador), under eller i samband med användning eller oförmåga till användning, riktigheten i den information, de produkter och det material som visas på webbplatsen eller finns tillgängliga, eller är ansvariga för någon annan fråga som rör din tillgång till webbplatsen eller din användning av den. Dessa begränsningar kommer att gälla även om begränsad ansvarsskyldighet inte har sitt huvudsakliga syfte. I den mån jurisdiktioner inte tillåter uteslutning av vissa garantier eller begränsning av uteslutning av ansvar för ersättning för oförutsedda skador eller följdskador, kan det vara så att vissa av ovanstående begränsningar inte gäller för dig. Det föregående påverkar inte något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag.

11. Alternativ för kommunikation/avanmälan

Meddelanden till dig kan skickas via e-post eller vanlig post. Genom webbplatsen kan du få meddelanden om förändringar i dessa användarvillkor eller andra frågor, inklusive allmänna kommunikationsnotiser eller kommunikationslänkar på webbplatsen. Ett meddelande eller annan korrespondens till företaget ska skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis till:

CPG Europe
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Tyskland

Om du vill få en uppdatering av din information eller inte längre vill ta emot korrespondens från företaget, kontakta företaget på info@cpg-europe.com

12. Allmän information

Dessa användarvillkor och alla andra avtal, oavsett om de hänvisas till i detta avtal eller inte, utgör hela avtalet mellan dig och företaget när det rör dina aktiviteter på webbplatsen och din användning och reglerar dessa aktiviteter. De ersätter härmed alla tidigare avtal mellan dig och företaget. Dessa användarvillkor, din användning av webbplatsen, alla andra avtal samt relationen mellan dig och företaget regleras av Tysklands lagstiftning utan hänsyn till lagvalsregler. Förenta nationernas konvention om avtal för internationella köp av varor från 1980 är inte tillämplig. Du och företaget är överens om att underordna er den personliga och exklusiva jurisdiktionen för den behöriga staten eller de federala domstolarna i Köln och Sverige. Underlåtenhet från företagets sida att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte innebära en avsägelse från sådan rättighet eller bestämmelse. Om en bestämmelse i användarvillkoren eller dataskyddet visar sig vara ogiltig av en behörig domstol, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att genomdriva avsikten hos de parter som berörs av denna bestämmelse, och att övriga bestämmelser i användarvillkoren förblir opåverkade. Du godkänner att alla krav eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med din användning av webbplatsen, användarvillkoren eller dataskyddet ska åberopas av dig, även om annat anger motsatsen, inom ett (1) år från datumet för sådana anspråk, i annat fall preskriberas de för alltid. Rubrikerna i användarvillkoren är endast av praktiska skäl och har ingen rättslig eller avtalsmässig effekt.

13. Överträdelser

Rapportera eventuella överträdelser av användarvillkoren eller dataskyddet till info@cpg-europe.com

14. Särskilda bestämmelser för användare i USA

Företaget följer på sin webbplats bestämmelserna i lagen om skydd av barns integritet (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA). Barns integritet är viktig för oss. Ingen person under 13 år får lämna personuppgifter till eller på vår webbplats. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om du är yngre än 13 år ber vi dig att inte använda eller lämna någon information på den här sidan eller i eller via funktionerna på sidan eller att ge oss någon information om dig själv, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller ett skärmnamn eller användarnamn som du använder. Om vi får kännedom om att vi har samlat in eller fått personuppgifter från ett barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke, kommer vi att radera denna information. Tillhandahållandet av personuppgifter som rör ett barn, inklusive barnets namn och ålder, sker enligt föräldrarnas gottfinnande. Föräldrar kan när som helst begära en granskning av sina personuppgifter eller om sina barns uppgifter som har skickats till oss En förälder kan kontakta oss när som helst med e-post till info@cpg-europe.com. Begär att dessa uppgifter raderas. Om en besökare på den här webbplatsen är under 18 år, bör denne läsa dessa användarvillkor och dataskydd för vägledning med sina föräldrar.

Dina kaliforniska integritetsrättigheter Paragraf 1798.83 i Kaliforniens civilrätt låter webplatsanvändare som är medborgare i Kalifornien begära viss information som rör vårt röjande av personuppgifter till tredje part för direkt marknadsföring. Skicka ett e-postmeddelande till info@cpg-europe.com eller skriv till oss: CPG Europe Von-Der-Wettern Strasse 27, 51149 Köln, Tyskland.